DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO, TIEKIMO RINKAI, NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Bitininkams aktulai informacija apie augalų apsaugos purškimus.

Sutrumpintai:
Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, purkšti augalus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė „Pavojingas bitėms“, ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė „Pavojingas bitėms“, privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pranešti apie planuojamą žydinčių augalų purškimą, žemės ūkio duomenų centrui.

Produktai – Croplife

ŽŪDC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto.

Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti žemės sklypuose ar kituose plotuose žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše, nuo 4 val. iki 21 val.  Ši nuostata netaikoma nuo spalio 25 d. iki kovo 19 d. ir jei lauko oro temperatūra yra mažesnė nei +12°C.

 

Daugiau išsamesnės informacijos raste : 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29ae79a0f28011eeb15a8086c0c045d4

Spausdinti El. paštas