Straipsniai

REIKALAVIMAI BITYNAMS

REIKALAVIMAI BITYNAMS

1. Bitynas turi būti registruotas ir privalo turėti patvirtintos formos bityno pasą, kurįišduoda apskričių, miestų, rajonų teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos(toliau-VMVT), vadovaujantis Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligųkontrolės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266) nustatyta tvarka.

2. Įsigijus bityno pasą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, visi bityno aviliai turi būtisuženklinti ir turėti avilio numerį, kuris tvirtinamas bitininkui priimtinoje vietoje.

3. Išvežus bityną ar jo dalį prie medingųjų augalų, jis turi būti pažymėtas įspėjamuoju ženklu ,,Atsargiai bitės“. Ant įspėjamojo ženklo turi būti nurodytas bityno paso numeris.

4. Prieš atliekant bičių avilių priežiūrą, medkopį, kai atidaromas avilys ir tuo metu suerzinamos bitės apie tai turi būti įspėti asmenys, kurie dėl to gali nukentėti.

5. Bitynai turi laikytis VMVT direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 ,,Dėl bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1266) patvirtintų veterinarinių reikalavimų.

6. Rekomenduojami reikalavimai bitynams:

6.1. atstumas nuo visuomeninio naudojimo vietų (ežerų, upių ar kitų didelių vandens telkinių) – ne mažiau kaip 100 m;

6.2. avilių lakos turi būti atgręžtos į bičių savininko sklypo vidurį;

6.3. sodų bendrijose, gyvenamosiose vietovėse:

6.3.1. laikyti ne daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės;

6.3.2. atstumas nuo tako, kuriuo vaikščioja žmonės – ne mažiau kaip 10 m;

6.3.3. atstumas nuo vieškelio – ne mažiau kaip 20 m;

6.3.4. atstumas nuo kito žemės sklypo savininko – ne mažiau kaip 5 m;

6.3.5. jei nesilaikoma 6.3.1 punkto rekomendacijų, turi būti visų besiribojančių teritorijų kaimynų raštiškas sutikimas, laikyti toje teritorijoje bites;

6.3.6. jei nesilaikoma 6.3.4. punkto rekomendacijų, turi būti kaimynų, su kuriais atstumai neišlaikomi, raštiškas sutikimas laikyti toje teritorijoje bites;

6.3.7. jei nesilaikoma 6.3.2 ir 6.3.3 punktų rekomendacijų, bitynas turi būti aptvertas tvora/apsodintas gyvatvore ne žemesne nei 2 m aukščio;

6.4. vežiojamiems bitynams:

6.4.1. atstumas nuo kaimyninių pastatų ar gyvulių ganyklų ne mažiau kaip 50 m;

6.4.2. bičių laikytojas, kuris stato avilius arti medingųjų augalų savininko žemės sklypo, raštiškai susitaria su medingųjų augalų sklypo savininku.

7. Reikalavimai bitynams taikomi aktyvios bičių veiklos metu, žiemą – netaikomi.

8. Bešeimininkio spiečiaus nuosavybė nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.60 straipsnio nuostatomis.

9. Ginčai, vykstantys tarp asmenų, susijusių su bitininkyste, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

10. Šiuos reikalavimus pažeidę bičių savininkai (laikytojai), nukentėjusiems asmenims atlygina žalą savanoriškai arba per teismą.

 


Spausdinti